Bakgrund

Bakgrund och information om utgivningen av tidskriften Västerbotten förr & nu på nätet

Västerbottens läns hembygdsförening (så småningom nuvarande Västerbottens läns hembygdsförbund) bildades 1919. Året efter bestämde man sig för att starta en årsbok med kulturella, historiska och kulturhistoriska artiklar. Årsboken kom att utvecklas till en mycket uppskattad årsskrift som beskrivit intressanta ämnen från vårt läns alla hörn under nästan 100 år.

Årsboken Västerbotten var ursprungligen hembygdsförbundets men i och med att Västerbottens museum förvandlades till en stiftelse och senare ett aktiebolag så blev årsskriften ett gemensamt intresse för hembygdsförbund och museer i länet. Under de första 49 åren gavs Västerbotten ut som en årsbok. Därefter, med början 1969, i form av utgivning av fyra tematiska häften som slutligen bands samman till en årsbok. Det här sättet att ge ut Västerbotten var mycket uppskattat och innebar att museer och hembygdsförbund kunde sprida högkvalitativ information om allt möjligt intressant.

Tyvärr visade sig denna modell för utgivning vara mycket kostsam och 2014 beslutade man sig därför för att lägga ner utgivningen. Detta beslut fattades på skälig grund men har beklagats av många.

Under 2019 togs ett initiativ från ett flertal kulturinstitutioner och privatpersoner i Västerbotten med målsättning att efter bästa förmåga fylla det tomrum som uppstått. Den redaktionsgrupp som bildats har valt publicering på internet för att på ett enkelt och snabbt sätt sprida publicerade artiklar till så många som möjligt. Vår nya nättidskrift ges ut samtidigt som 100-årsjubileet för tidskriften Västerbotten infaller. Den nya nättidskriften har fått namnet Västerbotten förr & nu. Namnet knyter an till den omtyckta tidskriften Västerbotten från förr men blickar också framåt med en bred bas i vårt län, nya aspekter på gammalt & nytt och i en ny utgivningsform som vi i redaktionsgruppen tror mycket på.

I korthet ser planen för utgivningen ut som följer.

En internetsida/hemsida för publicering av artiklar har tagits fram för ändamålet. På hemsidan finns också information om redaktionsgruppen, hur man kontaktar nättidskriften och hur man går till väga för att publicera artiklar. På nättidskriftens hemsida hittar läsarna också ett artikelarkiv med samtliga artiklar av årets och så småningom många års utgåvor av den nya nättidskriften Västerbotten förr & nu. I en länksamling hittar läsarna bland mycket annat samtliga utgåvor av Västerbotten från starten 1920 till och med nedläggningen 2014, länkade från Västerbottens museums hemsida. Där återfinns också länkar till de digitaliserade utgåvorna av Johan Nordlandersällskapets skrift Oknytt, Nordiska museets Fataburen och mycket annat.

Under året kommer redaktionen för Västerbotten förr & nu att fylla på med intressanta artiklar, vartefter de blir färdiga. För 2020 har redaktionsgruppen valt ett tema, Västerbottnisk kvinnohistoria, som kommer att utgöra en stor del av årets utgåva. Artiklar i andra spännande ämnen ges också utrymme. Varje gång en ny artikel släpps kommer vi att annonsera detta på vår hemsida, vår facebooksida och vårt instagramkonto. Den 31 augusti utgör slutpunkten för publicering av artiklar på nätet för innevarande år. Detta datum kommer att markera början på att sammanställa de då på nätet publicerade artiklarna till en digital, formgiven årsbok i pdf-formatet. Denna kommer att få ett ISBN-nummer och publiceras digitalt, dels på denna hemsida och dels som en publikation i Libris, så att dess fortlevnad garanteras.

Redan nu kan vi presentera nästa års tema för nättidskriften Västerbotten förr & nu. Temat för 2021 är migration. På samma sätt som 2020 öppnar vi också för artiklar i alla möjliga ämnen under ett allmänt tema.